Host a hospoda

Tento příspěvek už byl přečten 93 krát!

Host nemá žádnou zákonnou povinnost seznamovat hostinského se svým zdravotním stavem.
Host nemá žádnou zákonnou povinnost předkládat osobám z hygieny jakýkoliv doklad o svém zdravotním stavu.
Host nemá povinnost prokázat svou totožnost policistovi ani strážníkovi, pokud se dotyční domnívají, že host páchá přestupek tím, že osobám z hygieny nepředloží požadovaný doklad.

Proč?

Protože přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin, dle §5 zákona č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Žádný zákon nepřikazuje obyvateli České republiky předkládat jakýkoliv doklad o zdravotním stavu komukoliv. Nepředložením takového dokladu tedy nemůže být páchán přestupek a ani trestný čin!

K prokázání totožnosti musí mít policista i strážník zákonný důvod:
Zákon č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky, §63, odst. 2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku
Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii, § 12, Oprávnění požadovat prokázání totožnosti, odst. 2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku

Tož asi tak 😉

error: Obsah je chráněný!