Jednou se na to někdo zeptá

Tento příspěvek už byl přečten 114 krát!

Pozornost veřejnosti a médií ještě donedávna věnovaná COVID 19 je sice přehlušena aktuálním děním na Ukrajině, ale bylo by velkou chybou domnívat se, že kovidoví hybatelé svůj řídící společenský nástroj odložili. Publikuji další článek kolegy Rostislava Čuby věnovaný širšímu pohledu na tuto „televizní nemoc Světa“, tak úspěšně transformující dosavadní skutečnost na skutečnost novou.

Stát není nadřazen jednotlivci, stát je tvořen souhrnem jednotlivců. Jakmile se stát pokusí zlomit jednotlivce, aby se zachoval jako celek, zrazuje původní myšlenku státu, poruší tím společenskou smlouvu a zradí svého jediného smluvního partnera, “občana”.

Žijeme v době, která jednou bude popsána v čítankách dějepisu jako období, kdy jsme si zvolili skupinu lidí, která neumí vládnout. Především nechápou funkci státu a řízení státu jako takové.

Uvedu zjednodušené vysvětlení

Řízení firmy je souhrn rozhodování, které má za cíl zisk. Řízení státu má za cíl zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Z toho vyplývá, že úkol státu je v neustálém vyrovnávání rozporu mezi potřebami lidí, státu a firem. Stát tedy nejde řídit jako firmu, protože když tak učiníte, zradíte potřeby obyvatel žijících ve státě. Naopak když upřednostníte stát, zamezíte přirozenému vytváření nových hodnot.

Dalším příkladem je rezignace státu na vlastní procesy. Ústava státu je základní zákon a její nejvyšší právní norma. Pod ústavou jsou zákony a pod zákonem jsou teprve vyhlášky. Vyhláškou nelze omezit to, co vám zákon nezakazuje a už vůbec ne to, co vám ústava zaručuje. Asi tvůrci různých vyhlášek neumí číst, možná právě proto nejvyšší správní soud zrušil desítky nařízení. Jedná se o pohrdání naší ústavou i zákony.

Stát má za úkol v období klidu a míru vypracovat protokoly jak se chovat v ne-standardních situacích a to v souladu s našimi právními předpisy. Odborníci navrhnou řešení v době, kdy na ně není vyvíjen žádný tlak. Vedení státu při vyhlášení například pandemie bude stát potom řídit bez emocí a zmatku. Bohužel oni asi ani netušili, že měl existovat takový materiál. Premiér se pasoval na hlavního krizového manažera, ministr vnitra se s ním přel, že tato pravomoc patří jemu a společně reagovali jen na okolní vlivy a marketingová a matematická doporučení různých samozvanců.
Ještě hůř, spontánně začali porušovat ústavu a zachutnala jim moc vládnutí pomocí vyhlášek a vládních nařízení. Totálně ignorovali první zákon imunologie, který říká, že zotavení z přirozené infekce poskytuje nejúčinnější a nejdéle trvající imunizaci.

Laureát Nobelovy ceny Profesor Luc Montagnier v jednom z rozhovorů zkonstatoval “Tuhle epidemii řídí odborníci, kteří asi nechodili do školy. Dali jsme moc technokratům, kteří asi ani neumí číst”.

Lež má mnoho podob, ale pravda je jen jedna a je spojená s časem.

Na začátku byl strach, národ vyslyšel výzvu, zahalil se do roušek a omezil kontakt se svými blízkými. Byla vyzvána věda, aby se jednou provždy vypořádala s virem SARS-CoV-2. Začal souboj s časem a rivalita mezi západem a východem. Na konci roku 2020 nám bylo představeno řešení v podobě vakcín.

Problémy jsou dva. První problém vzešel z rezignace na hledání včasné a optimální léčby. Přistoupili jsme pouze k ošetřování, nikoli k léčení. Vyloučili jsme dialog a názor lékaře formulovala média a korektním způsobem politik. Zabalili nás do nic neříkající statistiky.

Druhý problém je fakt, že na řádné schválení vakcín bylo málo času. Na základě politického tlaku byly podmíněně schváleny vakcíny, které jsou založeny na technologii, u které nejsou známé dlouhodobé účinky. Dále byly ignorovány časové souvislosti pro nejvhodnější období podávání vakcín.

Profesor Luc Montagnier upozorňuje, že očkování v období epidemie je velkou chybou, o které ví každý odborník. Očkování bylo vždy ukončeno s příchodem chřipkové epidemie, aby se zamezilo vytváření odolnějším mutacím. Z nějakého důvodu se mu smáli a politická garnitura ho považovala za senilního. Naši hygienici mlčeli, i když to pro ně byla dříve běžná praxe.

Pravda opět potřebovala jen čas, aby potvrdila slova slavného profesora.

Byla nám představena vakcína, která měla splňovat terminus technicus vakcíny.

“Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl.”

Objevil se neuvěřitelný fenomén, kdy média, politici, úřady, odborníci od rána do večera přesvědčují populaci, že vakcína je bezpečná a je to jediné řešení. Přitom nikdo z nich (bývalý premiér Babiš, ten stávající, ani ministerstvo zdravotnictví) není schopno toto tvrzení podložit jakýmkoli důkazem.

Při jednoduchém dotazu, na základě jakého dokumentu tvrdí, že vakcína je bezpečná, úřad vlády odpověděl, že žádost se odmítá a ve velmi komplikovaném odůvodnění napsali neuvěřitelnou větu.

Cituji 🙂
V daném případě je tak důvodem pro odmítnutí žádosti požadavek na poskytnutí fakticky neexistujících informací, resp. informací, kterými Úřad vlády nedisponuje.
Konec citace.

Vzdali se zodpovědnosti a odkazují se pouze na povolení Evropské lékové agentury (EMA), ale takového aktu není schopna ani zmíněná agentura, ani žádný výrobce vakcín.

Odpovědět nám může pouze studie, ta ale vyžaduje určitý čas. V současné době taková studie probíhá, například pod názvem.

“Studie popisující bezpečnost, snášenlivost, imunogenicitu a účinnost kandidátů mRNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých jedinců”

Znamená to, že výrobce vakcíny netvrdí, že Vakcína je bezpečná, tvrdí to politici, rádoby odborníci (protože tak činí bez jakéhokoli důkazu) a média. Odpovědi na dané otázky budou k dispozici až na konci roku 2023, protože poslední pacient z této konkrétní studie má být vyšetřen až v květnu 2023.

  Plandemie -19. O čem to všechno je? Než si stoupnete do fronty na vakcinu…+ VIDEO. Tomu nebudete věřit

Vakcíny jsou podmíněně schváleny a musí být označeny červeným trojúhelníkem s nápisem:

“Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.“

Znamená to, že není známa například dlouhodobá účinnost a dlouhodobá bezpečnost a je třeba tento přípravek pečlivě sledovat, protože je o něm k dispozici málo informací. Náš systém umožňuje postup, kdy se v krizových situacích změkčuje posuzování tak, aby potencionální léčebný přípravek mohl být rychleji k dispozici a léčbě. Neznamená to ovšem, že na základě takové registrace může kdokoli tvrdit, že přípravek je bezpečný. Pacient musí být o takové situaci řádně informován, a právě i proto je vyžadováno označení s červeným trojúhelníkem a nápisem.

Tento předpis jednoznačně říká, že s každým člověkem musí před aplikací takového přípravku uskutečnit lékař konzultaci, a to před každou jednotlivou dávkou. Pravdivě informovat jaká jsou bezpečnostní rizika, vysvětlit mu, že o účinnosti se jen domníváme a přesně informovat o všech dosud známých vedlejších účincích, které se v daném čase objevily. Následně by se měl každý samostatně rozhodnout, zda takový proces podstoupí nebo ukončí před aplikací jakékoli dávky! V případě jakéhokoli nátlaku, nabízení výhody nad ostatním obyvatelstvem, se osoba která tak činí, dopustí korupce a vystavuje se zločinu proti lidskosti.

Zavedli očkování na nádraží, v obchodních střediscích a stadionech. Na pohovor není čas, konzultace je jednostranná, a to v médiích. Kdokoli položí otázku je antivaxer a je označen jako nebezpečí pro společnost, kvůli kterému jsou zavřené bary.

Historie nás naučila vydávat dokumenty, aby v čase krize někdo svévolně nekřivil postupy, které již prověřil čas a abychom se k takovým dokumentům mohli kdykoli obrátit.

Po druhé světové válce byla řešena bioetika v rámci Norimberských procesů a vznikl NORIMBERSKÝ KODEX nebo taky Helsinská dohoda, ke které se Československo v roce 1975 připojilo.

Transparentní jednání je v době krize bezpodmínečné a v rámci zdraví člověka nevyhnutelné. Pamatuje na to i zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a ten jasně říká v § 28 odst.1 “Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem“.

Nařízení povinného očkování vyhláškou je v přímém rozporu se zákonem. Pokud bychom žili v právním státě, byla by vyhláška považovaná automaticky za nezákonnou.

Jedná se o obrovskou společenskou krizi, kdy je občan konfrontován nějakou vládní vyhláškou, která nemá oporu v zákoně, je sražen policajtem na zem za nedodržení takové vyhlášky a následně soud tuto vyhlášku zruší. Úředník, který takovou situaci vyvolal vydáním nezákonné vyhlášky, zůstane bez trestu! Úředníci státu se chovají netransparentně, porušují zákony a nikomu to nevadí.

Transparentnost si vedoucí státu vysvětlují tak, že přistoupili ke smlouvě, která je pro nás závazná. Tato smlouva byla zveřejněna až po nátlaku Evropského parlamentu na Evropskou komisi, a to jen v takzvané upravené podobě (částečně začerněné). Mám na mysli smlouvu mezi Evropskou komisí a výrobcem vakcín, např. Pfizer.

Od 1.7.2016 existuje v ČR povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smlouva, kterou Evropská komise podepsala a je pro nás závazná, zde chybí. Jsou zde uveřejněny jen dílčí objednávky se společnostmi vyrábějící vakcíny. V objednávce se píše, “podmínky jsou závazné a je třeba je číst ve spojení s tímto formulářem objednávky”.

Toto je pohrdání transparentností, zákonem a nikomu to nevadí!

Jako ilustraci zde vidíte náhodně vybranou stranu (č. 25) ze smlouvy mezi Evropskou komisí a společností Pfizer popisující odškodnění. Smlouva má 104 strany, včetně příloh a je cca z 50% takto zaslepená.

Co když je v takových smlouvách podepsáno, že společnost dodá určité šarže přípravku, které povedou k depopulaci některých skupin lidí nebo národů! Nebo taky, že smlouva připouští korupci a motivační faktory pro politické činitele. Co když společnost vyrábějící vakcíny ve smlouvě pravdivě informuje o nepřiměřených rizicích, který takový výrobek může způsobit. Zatajování takových informací by se mohlo stát trestným činem. Takový názor může vyvrátit pouze transparentnost. Smlouvy musí být okamžitě odslepeny!

Jinými slovy, to co je začerněné, by mělo být považováno za neplatné. Co kdybychom pro příště začali začerňovat některé nové pasáže Ústavy nebo zákonů!?

Nejen, že jsou smlouvy začerněné, zároveň se výrobci vakcín a úřady snaží skrývat data a dokumenty, které by informovaly o potencionálních vedlejších účincích a riziku. Dokonce se vyjádřili, že by byli ochotni zveřejnit tato data za 55 let (v roce 2076). Naštěstí soud v USA takový postup zamítl, nicméně právní bitva o zveřejnění těchto dokumentů pokračuje.

Společnost Pfizer u studie o bezpečnosti …atd. která probíhá učinila bezprecedentní krok, kdy
14. prosince 2020, po vydání EUA (orgán který umožnil použití přípravku před schválením v USA), byli účastníci ve věku 16 let a starší systematicky odslepeni a placebo skupině byla nabídnuta reálná vakcína. Nikdy se od Pfizeru nedozvíme odpověď, zda má jejich vakcína nějaké pozitiva!!!

  Z Česka bude brzy holina

Dopad vakcín na společnost se sice nedozvídáme od výrobců, ale ani od politických reprezentantů státu. V průběhu času se však začínají objevovat jiná data.

Dozvídáme se, že můžeme onemocnět, přestože jsme byli opakovaně očkováni. Tvrdí nám, že budeme bezpeční pro své okolí (neinfekční) a průběh nemoci bude lehký. Jsme ovšem svědky situace, kdy očkovaná osoba může prodělat nemoc na oddělení JIP a může být infekční pro své okolí.

To, co platilo včera, dnes již neplatí. Slibované dvě dávky byly nahrazeny třemi a reálně se mluví o čtvrté s tím, že se odstup zkracuje na 6 měsíců a potencionálně na 3 měsíce atd.

Výše uvedené grafy vyprávějí příběh o vlivu vakcín na lidský organismus.

Graf ukazuje účinnost vakcín v čase. Vidíme zde, že po 60 dnech se ochrana blíží nule a pokud bychom si chtěli zachovat ochranu před virem SARS-CoV-2, měli bychom se očkovat každých 30 dní (v případě omikronu).

Z mechanizmu pohybu v čase se dá předpokládat, že budeme potřebovat kratší a kratší intervaly dávkování (nových boostrů).

Takže to mohou být měsíční posilovací dávky, týdenní posilovací dávky a možná denní posilovací dávky, abyste si udrželi „imunitu“!

Neexistuje přitom žádná studie, která by potvrdila bezpečnost přijmutí třetí dávky! (ale ani první nebo druhé). V současnosti si přece zakládáme na vědě založené na důkazech nebo ne?

Máme již jednoroční zkušenost s těmito moderními vakcínami. Objevují se data z Německa, Británie, Irska, která ovšem potvrzují nefunkčnost těchto vakcín. Obecně vychází imunita očkované osoby hůř v porovnání s osobou neočkovanou.

Je možno najít mnoho renomovaných dat, uvedeme jen zlomek z nich.

Vakcíny fungují tak, že simulují virový útok a vyprovokují imunitní systém k reakci, jako kdyby vás zasáhl virus. Proto je účinnost vakcíny skutečně měřítkem výkonu imunitního systému vyvolaného vakcínou.

Pro pochopení grafu níže:
• Účinnost vakcíny +50 % by znamenala, že plně očkovaní jsou o 50 % více chráněni proti Covid-19 než neočkovaní. Jinými slovy, plně očkovaní mají imunitní systém, který je o 50 % lepší v boji proti Covid-19.

• Účinnost vakcíny 0 % by znamenala, že plně očkovaní jsou o 0 % více chráněni proti Covid-19 než neočkovaní, což znamená, že vakcíny jsou neúčinné. Jinými slovy, plně očkovaní mají imunitní systém, který je při boji s Covid-19 stejný jako neočkovaný.

• Zatímco účinnost vakcíny -50 % by znamenala, že neočkovaní byli o 50 % více chráněni proti Covid-19 než plně očkovaní, což znamená, že vakcíny ve skutečnosti decimují imunitní systém.

https://dailyexpose.uk/2022/01/23/world-government-data-shows-covid-vaccinated-suffering-ade/
Graf ukazuje celkový výkon imunitního systému u všech věkových skupin v Anglii za posledních
5 měsíců podle údajů UKHSA –

Výsledek je zdrcující.
Možná je tento graf zároveň odpovědí proč Anglie zrušila všechna omezení.

Vliv na vrcholové sportovce, tedy populaci, která je pod speciálním lékařským dohledem, nám ukazují jiná data. Uvedu prvního v pořadí a posledního v pořadí (467) za rok 2021. V seznamu jsou pouze sportovci, kteří měli po vakcíně zdravotní potíže.

1.
03/01/21 Portugalsko Mrtvý

Alex Apolinario (24), brazilský fotbalista Alverca FC kolabující na hřišti se zástavou srdce během zápasu. Zemřel o čtyři dny později.
– celý seznam: https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/

467.
31.12.2021 Švédsko Mrtvý
Erik Karlsson (23), elitní běžec týmu Högby IF, zkolaboval se zástavou srdce v posledním kilometru závodu Sylvesterloppet ve švédském Kalmaru. Sanitkou byl převezen do nemocnice, ale zemřel v úterý 4. ledna poté, co se ho pokusili probudit z kómatu.

  1. prosince 2020 podal bývalý vedoucí výzkumu dýchacích cest společnosti Pfizer Dr. Michael Yeadon a specialista na plíce a bývalý vedoucí oddělení veřejného zdraví Dr. Wolfgang Wodarg žádost u EMA (Evropská léková agentura) pro okamžité pozastavení všech studií vakcín SARS CoV 2, zejména studie BioNtech / Pfizer na BNT162b (číslo EudraCT 2020-002641-42).

Svou žádost opřeli o čtyři body:

  1. Tvorba takzvaných „neneutralizujících protilátek“ (ADE) může vést k přehnané imunitní reakci, zvláště když je testovaná osoba po očkování konfrontována se skutečným „divokým“ virem. Tato reakce je již dlouho známa například z experimentů s koronavirovými vakcínami u koček. V průběhu těchto studií všechny kočky, které původně tolerovaly očkování, po nakažením divokým virem uhynuly.
  2. U očkované osoby se očekává, že vytvoří protilátky proti špičkovým proteinům SARS-CoV-2. Špičkové proteiny však také obsahují proteiny homologní k syncytinu, které jsou nezbytné pro tvorbu placenty u savců, u lidí tedy také. Musí být absolutně vyloučeno, že vakcína proti SARS-CoV-2 může vyvolat imunitní reakci proti syncytinu-1, protože jinak by způsobila neplodnost na dobu neurčitou u očkovaných žen a dívek.
  3. Vakcíny mRNA od BioNTech / Pfizer obsahují polyethylenglykol (PEG). 70% lidí vytváří protilátky proti této látce – to znamená, že u mnoha lidí se mohou vyvinout alergické, potenciálně smrtelné reakce na očkování.
  4. Příliš krátké trvání studie neumožňuje realistický odhad pozdních účinků. Milióny zdravých lidí by byly vystaveny nepřijatelnému riziku.

Jak dnes už víme, vakcíny byly schváleny a upozornění bylo ignorováno. Podle posledních zpráv se pánové připojili k žalobě podané v Haagu u mezinárodního trestního soudu.

Všechny tyto údaje podtrhuje zcela nezávislá zpráva od životních pojišťoven.

Generální ředitel pojišťovací společnosti OneAmerica Scott Davison uvedl, že úmrtnost mezi lidmi v produktivním věku od 18 do 64 let (kteří normálně neumírají), vzrostla v roce 2021 o neuvěřitelných 40 % oproti úrovním před pandemií. Jsme svědky nejvyšší úmrtnosti jakou jsme kdy v historii tohoto podnikání viděli nejen u nás, ale i u ostatních v daném oboru. Normálně se úmrtnost v této věkové skupině vůbec nemění, je stabilní.

  Prudký vzestup a pád německé kancléřky v důsledku migrace

Jen pro představu, katastrofa, která by se mohla stát jednou za stovky let, by mohla zvýšit úmrtnost maximálně o 10%. To znamená, že těch 40% je naprosto nepředstavitelných.

Tato data potvrdila CDC a zároveň uvedla, že pouze 42% z těchto čísel je nějakým způsobem možné spojovat s COVID 19, neboť většina těchto lidí nezemřela na COVID 19, ale z jiných příčin. V USA nelze dále tato data spojovat s nárůstem narkomanů u bezdomovců, protože se jedná o data ze životních pojišťoven, která jsou zaměřena na zaměstnance společností.

Americký virolog a imunolog Robert Malone, faktický objevitel technologie mRNA, který je hlasitým odpůrcem používání této technologie pro vakcíny na COVID 19, prohlásil. “ Tato technologie je vhodná k transportu účinné látky například do rakovinových buněk, ale nikoli k transportu patogenů do zdravých buněk. Samozřejmě že v médiích je vykreslen jako člověk, co tomu nerozumí.

Pan doktor Malone také prohlásil: “Začíná mi to připadat, jako by selhal největší experiment prováděný na lidských bytostech v zaznamenané historii. A pokud tato poněkud suchá zpráva od vedoucího představitele životního pojištění v Indianě platí, pak „Zločiny proti lidskosti “ Reinera Fuellmicha prosazující svolání nových norimberských procesů začínají vypadat mnohem méně donkichotsky a mnohem více prorocky a pokračoval, pokud tato data platí (data již byla potvrzena CDC), pak tak agresivně propagované genetické vakcíny selhaly a přispěly k masivním ztrátám na životech, kterým se dalo předejít, pokud bychom se věnovali včasné léčbě.

Dostali jsme se do období, kdy realita předběhla teorii a my jsme konfrontováni s pravdou, kterou přinesl čas. Přicházíme do období, kdybychom měli začít formulovat nové otázky.

Kdo má zájem na zneužití pandemie COVID 19?

Jaký je cíl takové skupiny?

Proč je důležitější omezení svobody v podnikání a pohybu před léčením nemoci?

Proč se zavádí cenzura a lidé začínají šeptat, když chtějí vyjádřit svůj názor?

Proč se v některých zemích začínají znovu objevovat slova jako koncentrační tábor?

Je jistě mnoho dalších otázek, ale nejdřív musíme na všechny najít pravdivé odpovědi, než se jako lidstvo posuneme dál a vypořádáme se zrádci národa, kteří neslouží vlastnímu lidu, ale stali se služebníčky „elity“, která si myslí, že jim patří planeta Země.

Tato skupina se zároveň bojí, že přijde o moc a chce dosáhnout bezpodmínečného podřízení. Jelikož si myslí, že planeta Země je její majetek, tak si dovolí usuzovat, kolik lidí by na ní mělo žít a ti co zůstanou budou muset platit za takovou laskavost, že jim bude dovoleno dýchat vzduch, který produkuje jejich planeta.

Smějete se?

• Mnohé elity a skupiny dlouhodobě mluví o snížení populace na zemi.
• Světové ekonomické fórum předpovídá, že do roku 2030 nebude existovat soukromý majetek! Nebude vám dovoleno vlastnit NIC, budete jen uživateli služeb.

Na to potřebují zavedení sociálního kreditu, který skrytě již zavedli s očkovacím průkazem. Nyní už jen rozšíří funkcionalitu. Můžeš tam, tohle máš dovoleno, ale tamto už nikoli! Zítra ti řeknou, zda si můžeš koupit maso nebo jen chleba.

Pro vaši představu dokonce již vypočítali, kolik bychom jim měli platit za užívání planety Země a jejich zdrojů. Jen pro porovnání si uveďme, že celkový prodej ropy a zemního plynu ve světě v roce 2020 činil 4,68 bilionu USD.

Potenciál komerčního přírodního bohatství je ovšem 125 bilionů dolarů ročně v globálním ekosystémovém zboží a službách, které bychom jim měli platit na poplatcích jako je vázání (sekvestrace) uhlíku, biologická rozmanitost a čistá voda.

Majitelé agendy The Great Reset prostě přišli na to, že kapitalistická ideologie se rozpadla. Státy a jejich občané se u nich zadlužili tak, že dluh se stal nesplatitelným a „elity“ si myslí, že již vlastní planetu, zítra možná vesmír a pozítří se stanou Bohem. Tak proč bychom se k nim neměli chovat pokorně a být jim vděčni za to, že nás na planetě nechají žít, za cenu kterou určí a pokoru kterou nastaví!

Poslední otázka zní: Chcete takový svět?

Marian Turski který přežil Osvětim, dne 27. ledna 2020 prohlásil:

„Osvětim nespadla z nebe. Začalo to malými formami pronásledování. Stalo se, a to znamená, že se to může stát kdekoli znovu. Proto je třeba bránit lidská práva a demokratickou ústavu. Důležité je jedenácté přikázání: Ne nebuďte lhostejní. Nebuďte lhostejní, když vidíte historické lži, nebuďte lhostejní, když je jakákoliv menšina diskriminována, nebuďte lhostejní, když moc porušuje společenskou smlouvu.“

V lednu 2022

Rostislav Čuba

error: Obsah je chráněný!