Vybráno z internetu…

Tento příspěvek už byl přečten 180 krát!

Další smůla pro očkované! Letadla!

Jste očkovaní? – Pak už možná nebudete moci létat. Letecké společnosti pilně spolupracovaly s vládami a mezinárodním týmem Coronadiction Team, aby podpořily rekord v očkování sloganem „No jab, no fly“. A ono to zafungovalo, protože ustrašení a důvěřiví počestní občané se rychle nechali zneužít jako morčata „jen aby směli letět na dovolenou“. Stará dobrá praxe, dalo by se říci, ale byl v tom jeden háček.

Právě v tuto chvíli jednají letecké společnosti o očkovaných zákaznících a vysokému riziku, že jim experimentální sérum mRNA způsobí krevní sraženiny. Po mnoho let platilo pravidlo, že lidé se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin smějí létat pouze pod přísným dohledem. Doporučuje se, aby se tito lidé vyhýbali létání, pokud se nejedná o život ohrožující situaci. Od určité letové výšky existuje zvýšené riziko komplikací, cévní mozkové příhody, trombózy nebo infarktu, pokud je člověk na ně (více) citlivý.
(…)
Letecké společnosti nyní diskutují o jejich odpovědnosti a o tom, co dělat s očkovanými, když jim nebude dovoleno létat, protože to představuje zdravotní riziko. Tyto diskuse teprve začaly, ale vypadá to, že každému, kdo je očkován, nebude umožněno létat. Neočkovaní však budou moci v klidu nastoupit na palubu.

Letecké společnosti se tímto stavem cítí podvedeny, jelikož se tím ztenčuje podstatně jejich zisk z obchodních a volnočasových letů.
Tento obrovský výpadek zisku po lockdown debaklu však způsobil kdosi jiný. Tento někdo je také odpovědný za porušování lidských práv, porušování Norimberského zákoníku a ničení ekonomiky!


Kontrola v restauraci – jak postupovat

Autor: Jana Zwyrtek Hamplová

Řešení na spousty dotazů ohledně kontroly v restauracích. Komu přijde vhod. Pomozte prosím sdílením, děkuji!

Nikdo není povinen vypovídat, pokud by mohl sobě nebo osobě blízké způsobit trestní nebo právní stíhání. Tedy v případě kontroly na zahrádkách si zapamatujte větu:

❗️ „Využívám svého práva – podle § 53 a 55 „správního řádu“ a podle článku 37 a 40 „listiny základních práv a svobod“ – a odmítám na tomto základě podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz.“

Případně jednodušeji:
❗️“Využívám svého práva, kdy výpověď může odepřít ten, kdo by sobě nebo osobě blízké způsobil stíhání pro správní delikt.“

Řízení proti vám sice mohou teoreticky zahájit, ale s ohledem na důkazní nouzi ho budou muset ihned zastavit. Nejste povinni sami sebe usvědčovat z ničeho.

_________________________________

Zákon č. 500/2004 Sb. / Zákon správní řád
Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

§ 53
Důkaz listinou

(1) Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu, aby ji předložil. Usnesení se oznamuje pouze osobě, které je povinnost ukládána.

(2) Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít (§ 55 odst. 2 až 4).

(3) Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

(4) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak, musí být pravost úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států ověřena orgány k tomu příslušnými.

(5) Předložení listiny je v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem možné nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou výpovědí.

(6) O provedení důkazu listinou se učiní záznam do spisu. Za přítomnosti účastníků nebo zúčastněných osob, anebo účastní-li se úkonu veřejnost, se důkaz listinou provede tak, že se listina přečte nebo sdělí její obsah.

§ 55
Důkaz svědeckou výpovědí

(1) Každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.

(2) Svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn.

(3) Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

(4) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

(5) Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
_________________________________

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Odkaz: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Článek 40
4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.


Vraťme se do roku 1989…

Pokud se to někomu zdá neuvěřitelné, tak autor si nevymyslel ani špetku – vše je pravda… Je vidět, že tahle dovednost převlékání kabátů vynáší – pokud se převléknete včas a do toho správného…
Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět – do roku 1989:
U pomníku maršála Koněva se schází vedení KSČ a její členové:
Pavel Telička, člen KSČ, – budoucí europoslanec a eurocokoliv, hlavně že to vynáší…
Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale i věrnost ČSLA a vojskům Varšavské smlouvy, – budoucí kádrová rezerva, budoucí
generál a dnes zuřivý antikomunista…
Tomáš Zima, člen KSČ, – budoucí rektor Univerzity Karlovy…
Mikuláš Bek, člen KSČ, – budoucí rektor Masarykovy univerzity a senátor za ODS…
Petr Dvořák, člen KSČ, – budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad…
Vladimír Dlouhý, člen KSČ, – odskočil si ze studií na univerzitě v Lovani – tam přece mohl studovat každý, ne?…, ale moc se nezdržel, přemýšlel o
rozdílu mezi naftou a oleji.
Jaromír Štětina, člen KSČ, agent ukrajinské SBU, agent STB s krycím jménem Plavec, – budoucí europoslanec, dnes velký antikomunista
a rusobijec.
… a také soudružka Šabatová, soudruzi Dobrovský, Uhl, Pitthart, Rychetský, Jičínský, Kalousek …
A tak by se dalo pokračovat – my dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatujeme …

A jsme již zpět – v roce 2020… – A STÁLE titíž lidé nadále řídí tenhle cirkus…

ROZESÍLEJTE MEZI SVÉ PŘÁTELE, ABY SE NEZAPOMNĚLO NA TYTO OBĚTAVÉ SOUDRUHY…


Evropská databáze nežádoucích účinků pro „vakcíny“ COVID-19

Jejich zpráva z 8. května 2021 uvádí 10 570 úmrtí a 405 259 vedlejších účinků po injekcích ze čtyř experimentálních sér proti COVID-19:
• COVID-19 MRNA-PFSTOFF MODERNA (CX-024414
• COVID-19 MRNA-PFPFPFUNG-BIONTECH
• VAKCINA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19
• VAKCÍNA COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S
 
Odběratel Zpráv o dopadu na zdraví v Evropě zveřejnil zprávy o každé ze čtyř vakcin COVID-19, které zde pořizujeme. Tento účastník se dobrovolně přihlásil a je spoustou práce sepsat každou reakci se zraněními a úmrtími, protože v systému EudraVigilance není místo, kde bychom zjistili všechny výsledky.
 
Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu mRNA proti tozinameranu (kód BNT162b2, Comirnaty) od společnosti BioNTech / Pfizer: 5 368 úmrtí a 170 528 vedlejších účinků do 8. května 2021:
• 12 435 onemocnění krve a lymfatického systému, z toho 54 úmrtí
• 8 551 srdečních onemocnění s 636 úmrtí
• 62 vrozených, rodinných a genetických poruch včetně 4 úmrtí
• 4 828 poruch ucha a labyrintu, včetně 3 úmrtí
• Endokrinní poruchy
• 5 413 očních onemocnění s 9 úmrtími
• 37 167 gastrointestinálních onemocnění s 270 úmrtími
• 115 627 obecných poruch a stavů v místě podání, včetně 1 719 úmrtí
• Onemocnění jater a žlučníku s 24 úmrtími
• 4 047 poruch imunitního systému s 25 úmrtími
• 12 099 infekcí a infestací, včetně 589 úmrtí
• 4 142 zranění, otrav a procedurálních komplikací včetně 72 úmrtí
• 8 904 vyšetřování se 196 úmrtími
• 2 961 metabolických a výživových poruch včetně 109 úmrtí
• 59 217 poruch pohybového aparátu a pojivové tkáně včetně 58 úmrtí
• 194 benigních, maligních a neurčitých novotvarů (včetně cyst a polypů) s 11 úmrtími
• 73,4 onemocnění nervového systému s 535 úmrtí
• Těhotenství, šestinedělí a perinatální nemoci včetně 9 úmrtí
• 83 problémů s výrobkem
• 7 002 psychiatrických onemocnění včetně 81 úmrtí
• 1 143 poruch ledvin a močových cest včetně 82 úmrtí
• 1 241 poruch reprodukčního systému a prsu včetně 2 úmrtí
• 16 257 respiračních, hrudních a mediastinálních poruch včetně 619 úmrtí
• 18 516 poruch kůže a podkožní tkáně, včetně 46 úmrtí
• 564 sociálních okolností včetně 9 úmrtí
• 142 chirurgických a lékařských výkonů s 9 úmrtími
• 9 851 cévních onemocnění se 197 úmrtími
 
Celková odpověď na experimentální mRNA vakcínu mRNA-1273 (CX-024414) od společnosti Moderna: 2 865 úmrtí a 22 985 zranění k 8. květnu 2021:
• 1 047 poruch krve a lymfatického systému, z toho 19 úmrtí
• 1 674 srdečních onemocnění s 301 úmrtí
• 8 vrozených, rodinných a genetických poruch včetně 2 úmrtí
• 535 onemocnění ucha a labyrintu
• Endokrinní onemocnění s 1 úmrtím
• 793 očních onemocnění se 4 úmrtími
• 4952 gastrointestinálních onemocnění se 100 úmrtími
• 16 192 obecných poruch a stavů v místě podání, včetně 1255 úmrtí
• Onemocnění jater a žlučových cest se 6 úmrtími
• 587 onemocnění imunitního systému se 4 úmrtími
• 1 906 infekcí a infestací, včetně 151 úmrtí
• 1 042 zranění, otrav a procedurálních komplikací včetně 53 úmrtí
• 1 395 vyšetřování se 68 úmrtími
• 670 metabolických a výživových poruch včetně 58 úmrtí
• 7 143 poruch pohybového aparátu a pojivové tkáně včetně 58 úmrtí
• 60 benigních, maligních a neurčitých nádorů

A jedna „konspirační teorie“ na závěr (ale ten si radši udělejte sami!)

Na Covid-19 nezemřel nikdo, zemřeli na bakteriální zápaly plic způsobené namnožením hnilobných bakterií z úst při nošení roušek a respirátorů. Je o tom již mnoho studií, dokonce i od Dr. Fauciho. Při tzv. Španělské chřipce (1918-1920) plných 92,7% obětí umřelo, protože nosili roušky. Mnoho lidí zemřelo také na poškození a následné infikování při testování PCR testy (které dle vynálezce těchto testů NESLOUŽÍ pro diagnostické účely!), tohle se ví už od časů starých Egypťanů, když úzkým nástrojem strčeným hluboko do nosohltanu trestali otroky.
Není celosvětově prokázané, že by někdo zemřel na Covid-19. Vícero univerzit žádalo o vzorky ze zemřelých na Covid-19, aby izolovali tento bájný virus SARS-Cov-2. Dodneška ho nikdo neizoloval! Ani věhlasný Kochův Institut v Berlíně! Všechny poskytnuté vzorky obsahovaly pouze viry chřipky typu A a B. Proto se vedou nyní soudní spory s WHO za podvod s falešnou pandémií.

Na očkování experimentálními látkami při klinickém testování těchto mRNA látek (nesplňují žádnou definici vakcíny!) zemřelo podstatně víc lidí než falešných obětí Covidu-19. Podívejte se na statistiky WHO o vedlejších účincích a o počtech úmrtí. V Izraeli to nazvali novináři jako „Druhý holocaust“. Zatím lidé umírají na krevní sraženiny a srdeční záněty. Inkubační doba priónových onemocnění jsou 2 roky, takže na nervově degenerativní nemoci si ještě počkáme. Spike proteiny tvořené z vakcín jsou prióny. Není pravda, že se tyto látky netestovaly na zvířatech, na internetu si dohledáte, že se mRNA vakcíny testují už 27 roků. Zatím všechny zvířata uhynuly. Mozek a vnitřní orgány měli jako houby děravé od spike proteinů, zešílely a ochrnuly. Je to smrtelné a neléčitelné. Dlouhá inkubační doba zabezpečí vyšší počet mrtvých. Cílem globálních elit je dosáhnout stavu na půl až jednu miliardu lidí. Nikdy se tím netajili, máte o tom tisíce projevů a dokumentů přímo od nich…

error: Obsah je chráněný!